Приложение

Керамичен завод Мирково

Приложение

Всеки, който строи с тухли(керамични блокове), осигурява комфорт и намалява разходите за отопление за цял живот. Деветдесет процента от животът ни протича на закрито. Земя, вода, въздух и огън това са четирите елемента , чрез които при прилагане на естествени процеси се създават тухлите.

Те се характеризират с добри изолационни качества. За ниски разходи за отопление и здравословна среда на живот, вашия дом се нуждае от добри топплоизолационни качества. Това се определя от изолацията и топло акумулиращата способност на сградата. За топло изолационните качества на керамичните блокове играе голяма роля порьозността. Това им качество се постига като се вграждат в суровината горими материали, които в процеса на изпичане изгарят и така се получават микро пори, които играят ролята на естествен изолатор. Керамичните блокове се характеризират с нисък коефициент на топлопроводимост, голяма способност за акумулиране на топлина и висока топлоустойчивост.

Строителната керамика принадлежи към групата на негоримите материали. Тухлите не горят и не образуват вредни изпарения. Това намалява вероятността от повреда на изделията или на конструкцията в която са вградени. Пожароустойчивостта е характеристика на строителните елементи и се характеризира с времето, през което елементът продължава да изпълнява функциите си, възпрепятствайки преминаването през него на огън и газове. Изградените от керамични изделия елементи от сградите могат да бъдат с висока степен на пожароустойчивост. Тухлите могат да бъдат използвани за изграждане на керамичен кожух на стоманени конструкции за повишаване на пожароустойчивостта им , както и за изграждане на пожарозащитени прегради.

Звуковата изолация е необходима, за да ви предпази от външния шум и шумовото замърсяване в къщата. Керамичните материали и изделия са отлични шумоизолатори тъй като решаващо влияние оказва параметърът „маса на единица площ” и по този показател стените изградени с керамични изделия превъзхождат тези изградени с други материали.

Влагозащитните свойства на материалите представляват интерес от гледна точка на предпазване на строителните елементи от вредите, нанасяни от влагата: увреждане на мазилката и покритията, влошаване на параметрите на топлоизолацията и други. Дифузното съпротивление на водната пара за кухите тухли и блокове е много малко, поради което дори тухлена стена с голяма дебелина не възпрепятства свободното паропреминаване. Изследванията показват, че керамичните блокове имат практически най-ниската равновесна влажност сред градивните строителни материали. Освен това капилярната структура на керамиката осигурява бързо достигане до равновесната влажност.

Керамиката се характеризира с обемно постоянство, тъй като всички структуроопределящи процеси са приключили след процеса на изпичане. По тази причина при промяна на температурно – влажностните условия тухлите практически не променят своите размери и форма.

Керамичните изделия се характеризират с изключително висока дълготрайност, свидетелство за което са множеството запазени антични сгради по светът и у нас. Дълготрайността на керамиката е обусловена от това, че тя не гние, не се окислява, не старее и не се разлага, не е атакуема от микроорганизми и има висока химична устойчивост.

Разликата между керамичните изделия с хоризонтални кухини и тези с вертикални се изразяват в много свойства на зидът. Ще се спрем основно върху две – носеща способност и топлопроводност на готовия зид.

Блоковете с вертикални кухини притежават много по-висока якост на натиск и в някои случаи могат да се използват за носещи стени за разлика от блокове с хоризонтални кухини, за които това не се допуска съгл. действащите норми.

При изпълнението на зидове с блокове с хоризонтални кухини много трудно и на практика рядко изпълнимо е поставянето на разтвор във вертикалната фуга. Това нарушава плътността на зида и неговата топлоизолираща способност и позволява циркулация на въздуха както по цялата дължина на зида (на практика зида е съставен от хоризонтални тръби), така и в по-лошия случай – през вертикалната фуга от мазилка до мазилка или от мазилка до толоизолационната система. При блоковете с вертикални кухини със системата „нут и федер“ тези недостатъци са избегнати. “Нут и федер” е система за връзка между блоковете, без за това да е необходим разтвор за вертикалната фуга. Тази връзка наподобява традиционната връзка „глъб и зъб“ използвана при паркети. Тя позволява да се повиши скоростта и прецизността при изпълнение на зидариите и да се намали количеството на използвания разтвор.Полагането на разтвор по цялата ширина на хоризонталната фуга затваря въздуха в самия блок и повишава неговата топлоизолираща способност. Керамичните блокове с дебелина на външните стени 10 мм или повече осигуряват достатъчна здравина за устойчиво закрепване на дюбели. Освен това, многокамерността на керамичните блокове,подсигуряват влизането на дюбела минимум през 2 стенички, което прави още по сигурно закрепването.

Когато се строи една сграда се избират керамични изделия които имат възможно най-добри качества като това се обуславя от фактът че сградите се строят за поколения наред. Другия основен фактор е крайната цена на застроен квадратен метър площ. Строейки сградите с големите формати тухли ( 250х380х238; 375х250х238 и други) се спестява при почти всеки етап от строителството. На фаза проект се спестява заради по-ниското обемно тегло, поради което носещата конструкция се оразмерява за по малко тегло и следователно по-малко арматура. На фаза строеж се спестява от една страна от материали от друга от разходите за труд. От материали се спестява поради нуждата от по-малко разтвор а от труд поради това, че с тези керамични блокове се строи по-бързо. Реално блок 250х380х238 се равнява на три броя 250х250х120(четворка)

От друга страна според Наредба №7 за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради регламентира изискванията за проектиране на нови сгради и реконструкция на вече съществуващи, в аспекта на намаляване на разхода на енергия се променят критериите, на които трябва да отговарят строителните конструкции, в т.ч. и външните стени от гледна точка на тяхната топплоизолационна способност. За външните стени се следи коефициента на топлопреминаване (U) да е 0,35 W/(m2K) (след последните промени в Наредба №7 в сила от месец февруари 2010 г).

Новия блок 250х380х238 покрива тези нови по-високи изисквания и няма нужда от полагането на допълнителна топлоизолация върху зида. Предимства на външната тухлена стена с 38 см зид е ненарушена паропропускливост на зида, висока топлоакумулираща способност осигуряваща приятен микро климат в помещенията, твърда фасада и възможност за окачване на по-тежки облицовки или оборудвате,с ниските си разходи за подръжка това решение запазва висока инвестиционна стойност във времето.
За всички останали блокове с дебелина 25 см като 250х250х120(четворка) е необходима допълнителна топлоизолационна система. При тази конструкция с допълнителна топлоизолационната система тухлата поема функциите, свързани със строителната статика, звукоизолацията и акумулирането на топлината. Допълнителната изолация подобрява топлозащитата на външната стена. При избора на изолационен материал като вид и дебелина трябва да се отчитат необходимите изисквания за паропропускливост, топлопреминаване. Дебелината на топлоизолациония слой на допълнителната топлоизолационна система при традиционно използваните блокове с дебелина 25 см е 10 см.